Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Vrouwenvereniging Sifra

In de Bijbel in Exodus 1 vers 15-22 komen we de naam  van Sifra tegen.

De farao krijgt geen naam. De Bijbel wil hem niet kennen.  Farao is een ambt, een functie, een abstract gegeven. Tegenover deze ene man staan twee vrouwen . Sifra en Puha. Sifra is een Hebreeuwse naam met de betekenis "pracht, schoonheid". De farao beval de vroedvrouwen de pasgeboren jongetjes van de joden te doden. De vroedvrouwen weigerden echter om de kinderen te vermoorden. Farao vraagt na verloop van tijd: wat hebben jullie gedaan. Misschien hebben de beide vrouwen elkaar toen wel aangekeken: ze hebben juist niets gedaan!  En farao gaat verder, specificeert zijn bevel, zijn doodsbevel: jongens moeten in de Nijl worden gegooid, meisjes mogen blijven leven. Dat is opvallend. Want in Egypte is de Nijl nu juist de levensrivier bij uitstek: elk jaar bevloeit deze rivier het land. Déze rivier wordt nu doodsrivier. Als we verder lezen in de Bijbel is het juist Mozes die door dit water, dit doodswater gered zal worden. Door Mozes zal eens het volk uittrekken uit Egypte. Door dit volk is Jezus Christus tot ons gekomen.

Het lijkt wel eens of de geschiedenis gemaakt wordt door grote namen.  Maar het zijn juist die anderen,  de namen van mensen die de Heere vreesden en vrezen.  Het houdt verband met biddend, op God gericht leven, Bijbel lezen, gesprekken voeren ... . Het is een ootmoedige en ontvankelijke levenshouding.

Eenmaal in de 14 dagen komen we als vereniging op woensdagavond bij elkaar. We behandelen dan een Bijbelstudie uit het boekje van de Hersteld Hervormde vrouwenbond.

We beginnen de avond met zingen en gebed, waarna we het bijbehorende Bijbelhoofdstuk lezen. Bij elke Bijbelstudie horen een aantal vragen die we eerst in kleinere groepjes en daarna in de gehele groep bespreken.

We gaan er van uit dat de leden van de vrouwenvereniging de aan de orde zijnde Bijbelstudie thuis hebben doorgelezen en de vragen al vast hebben doorgenomen.
We beginnen de avonden om 19.45 uur en om ongeveer 21.30 uur wordt de avond afgesloten met zingen en gebed.

Naast de verenigingsavonden bezoeken we de regioavonden, de landelijke jaarlijkse Bondsdag en de toerustingsdagen.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!


Het bestuur van de vrouwenvereniging bestaat uit :

Voorzitster :
Mevr. A. v/d Heuvel-Kornet - 0183-511118

Secretaresse :
Mevr. J.W. Blaauw-van Persie - 06-36146715

Penningmeesteresse :
Mevr. J. Cornet-Kieboom - 06-12629631

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit