Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Werkendam vertegenwoordigt de gemeente en is verantwoordelijk voor een getrouwe Woordverkondiging en catechese in de gemeente.  

Haar taken bestaan verder uit het opbouwen van de gemeente, het opstellen en uitdragen van het beleid en pastorale zorg binnen de gemeente. De kerkenraad omvat drie ambten n.l. de predikant, ouderlingen en diakenen. Met uitzondering van de predikant wordt de kerkenraad periodiek gekozen uit en door de belijdende leden van de gemeente.

Scriba

Ouderling C.T. Klepper
Mob : 06-83035469
E-mail : scriba@hhgwdam.nl

 

Ouderlingen

De namen voor ouderlingen in de Bijbel zijn: opziener, oudste, herder en wachter.
Samengevat betekent dit: acht geven op de gehele gemeente en ervoor zorgen dat alles in de gemeente met orde plaatsvindt. De ouderling is een opziener die toeziet en waakt over alles wat er in de gemeente gebeurt.
Bij dit alles zal hij de gemeente leiding geven in het onderwijs vanuit het Woord van God. Dit betekent in de praktijk dat alles wat een predikant doet, behalve het preken, ook de taak van een ouderling kan zijn. Hij gaat daar op huisbezoek, ziekenbezoek, leeft mee in vreugde maar ook in verdriet.

Ouderlingen : 

C.T. Klepper

A. van Berchum

G. Visser

E. Boere

 

Diakenen

Diaconaat is onmiskenbaar verbonden aan de kerk. Een kerk zonder diaconaat is eigenlijk geen kerk. Het ambt van diaken wordt ook wel het ambt der uitdeling genoemd. "En zij zijn in de gemeente gesteld om de armen en ellendigen te helpen in nood" aldus het bevestigingsformulier. Hierbij geldt dat de diaken u alleen van dienst kan zijn als u hem informeert. Dit kan een hele stap zijn en er moet soms veel voor worden overwonnen maar, u mag ervan verzekerd zijn dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit geldt overigens voor alle ambten. De taak van een diaken krijgt gestalte in het ondersteunen (geestelijk en financieel) van personen en gezinnen. Daarnaast worden ook plaatselijke, landelijke en wereldwijde doelen gesteund met een gift of collecte. Daarnaast gaan de diakenen ook met de ouderlingen mee op huisbezoek.

De inkomsten van de diaconie bestaan uit de collecten tijdens de erediensten en giften van gemeenteleden. De inkomsten bestaan enerzijds uit inkomsten met een speciaal doel, we hanteren hierbij het landelijk opgesteld collecterooster. Deze inkomsten worden direct aan de desbetreffende instellingen doorgezonden. Anderzijds zijn er inkomsten voor het werk van de diaconie in het algemeen, deze worden onder andere besteed voor, ondersteuning aan alleenstaanden en gezinnen die dat behoeven en aan diverse diaconale, zorg en kerkelijke instellingen.

Giften voor de diaconie kunnen overgemaakt worden op NL77 RABO 0125 2594 25 t.n.v. diaconie Hersteld Hervormde Gemeente Werkendam.

De diaconie bestaat uit :
A. Blom

L. den Breejen

O. Schouten

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit