Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogdij

Onze gemeente heeft een zogenaamde “Vrije Beheersvorm” Dat wil zeggen dat er sprake is van een kollege van kerkvoogden die naast de Kerkenraad functioneert en niet valt binnen de z.g.n. ambtelijke sfeer van de kerkenraad. In de bovengenoemde beheersvorm wordt de werkwijze, de verantwoording en de verhouding tussen Kerkvoogdij en de Kerkenraad nader geregeld en vastgelegd in een “Plaatselijk Reglement”
Op een lidmatenvergadering is het Plaatselijk Reglement unaniem goedgekeurd en vastgesteld.

Het “Plaatselijk Reglement” voorziet ook in een nauwe samenwerking met de Kerkenraad, aangaande de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

Het vaststellen van de begroting door de kerkvoogdij vindt plaats in de maand november, voorafgaand aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft. De begroting wordt elk jaar de gemeenteleden ter kennisname aangeboden. De kerkvoogdij stelt voor 1 mei de jaarrekening vast van het afgelopen jaar. De jaarrekening ligt bij de penningmeester voor de gemeenteleden ter inzage

Verkiezingen:

Volgens ons plaatselijk reglement worden de kerkvoogden rechtstreeks gekozen in een vergadering van lidmaten van de gemeente. Het aantal kerkvoogdijleden bestaat minimaal uit 5 leden. Om de twee jaar worden er verkiezingen gehouden, waarbij een rooster van aftredend c.q. wel / niet herkiesbaar wordt gehanteerd. De zittingstermijn(en) van kerkvoogdijleden is gelijk aan die van kerkenraadsleden. De verkiezingen van de kerkenraadsleden vindt plaats in de even jaren en men heeft besloten om dan ook de (her)verkiezingen van kerkvoogdijleden te houden.

Taak en verantwoording

De taak van de kerkvoogdij is in de meest brede zin het behartigen van de stoffelijke belangen van de gemeente. De kerkvoogdij verkrijgt de benodigde middelen voor de  uitoefening daarvan door inkomsten uit:
*     collecten en extra collecten
*     de jaarlijks vrijwillige bijdrage in de maand juni
*     giften, schenkingen, legaten e.d.
*     akties en verkopingen

Uitgaven aan:
*     pastoraat algemeen plaatselijk kerkenwerk
*     voorziening kerktelefoon uitzending
*     landelijke afdrachten
*     onderhoud kerkgebouw, bijgebouw, tuin e.d.
*     energiekosten en bijkomende exploitatiekosten

Giften en andere stortingen kan men doen op IBAN.nr NL 72 RABO 0113 0550 72 t.n.v. Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Werkendam

Namen :

Hieronder volgen de namen met adresgegevens van de kerkvoogdijleden.

G. Visser
Tel : 0183-504535

J. Dijkhuizen
Tel : 0183-505646 

B. van Zanten
Tel : 06-31793458

C. Slinger
Tel : 06-14163850

L. den Breejen
Tel : 06-22069182

Functies :
Voorzitter : G. Visser
Secretariaat en algemene zaken : J. Dijkhuizen
Penningmeester : C. Slinger

De kerkvoogdij wordt bijgestaan door een groot aantal vrijwilligers o.a. beheer van de website, wekelijkse schoonmaak gebouwen, onderhouds-werkzaamheden, kerkauto, hulpkosters, organisten, opname van kerkdiensten, enz.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit