Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Catechese

Catechisatie

Op maandagavond wordt er aan twee leeftijdsgroepen catechisatie les gegeven door onze dominee.

De groepen zijn op leeftijd als volgt ingedeeld:
Groep 1 :     12-15 jaar                        tijdstip 19:00 - 19:45 uur.
Groep 2 :    16 jaar en ouder            tijdstip 20:00 - 20:45 uur.

Het geven van catechisatie valt onder de verantwoording van de kerkenraad, echter als ouder(s) heeft u ook een grote verantwoording om uw kinderen te stimuleren tot het volgen van catechisatie en het overhoren/nakijken van de vragen.

Als lesstof wordt de Heidelbergse Catechismus behandeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van het boekje ‘De enige Troost’ van ds A.C. Uitslag.

Wat is het nodig om onze kinderen zoals het doopformulier zegt: ‘…in de voorzeide leer naar uw (en ons) vermogen te onderwijzen of te doen (helpen) onderwijzen’. We wekken onze jeugd en ouders op om de catechisatie lessen trouw te volgend, De Heere is het zo waard om gediend en geëerd te worden.

 

Belijdeniscatechisatie

Op maandagavond wordt er door onze dominee belijdenis catechisatie gegeven, dit wordt gecombineerd met de gemeente Veen.
De catechese valt onder verantwoording van de kerkenraad en wordt verdeeld over twee jaar.

Als lesstof wordt het Kort Begrip behandeld en er wordt gebruik gemaakt van de methode van ds. H. Zweistra,  Inzoomen op kort begrip, twee delen.

Vele vragen kunnen ons bevangen als we het hebben over ‘belijdenis doen’ het is ook zeer terecht als we met deze vragen worstelen, want het is een openbaar belijden van het geloof voor Gods aangezicht en de gemeente. 

Ds. P. van Ruitenberg schrijft in zijn boek ‘Echt geloven’ het volgende:  Het hartelijk vertrouwen dat de Heere het onmogelijke zal doen is wat we nodig hebben. Dat is geloven. ’Geloven’ is het tegenovergestelde van ‘werken’. Paulus schrijft het zo heel eenvoudig: ‘Doch degene die niet werkt, maar gelooft in Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid’(Rom. 4:5).’Die niet werkt, maar gelooft’ *schrijft hij. Dus zelf aan het werk zijn en je uiterste best doen, je verantwoordelijk weten, is het ware geloven niet. Wat een wonder als je eens uitgewerkt bent en niets meer kunt, als er niet meer dan een goddeloze gelooft ij Gods belofte. Dat geloven is een zalig niets doen, een niets hebben en niets kunnen, als een onwaardige geloven in de God Die met goddeloze van doen wilt hebben en Zelf Zijn beloften vervult.

Diegene die nog geen belijdenis kan doen, maar wel graag de lessen wil volgen is dit mogelijk.

De  belijdeniscatechisatie wordt afgesloten met een zogenaamde ‘aannemingsavond’, een avond met elkaar als catechisanten, samen met de predikant en kerkenraad waarbij we spreken over het geleerde en hierbij aan iedere catechisant persoonlijk een aantal Kort Begrip vragen stellen.

Het gaat dan niet alleen om zaken van het hoofd, maar vooral om zaken van het hart.

Aan het einde van de avond worden de catechisanten bij goed gevolg toegelaten tot het afleggen van openbare geloofsbelijdenis voor Gods aangezicht en in het midden van de gemeente.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit